KONCEPCJA PRACY

Wróć

”NIE MOŻNA ZMIENIĆ ŻADNEGO Z DZIECI NA INNE NIŻ JEST, MOŻNA OBUDZIĆ TO, CO DRZEMIE W DUSZY DZIECKA”

                                                                                                                               ERICH FROMM  

ZAŁOŻENIA NASZEGO OŚRODKA

Misją naszego ośrodka jest stworzenie podopiecznym jak najlepszych warunków do rozwoju i edukacji. Jesteśmy placówką, dla której największą wartością jest radość i szczęście naszych podopiecznych. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, uczymy wzajemnej pomocy i akceptacji. Stwarzamy warunki do  rozwoju, adekwatnie do indywidualnych możliwości dziecka. Każdego dnia troszczymy się o to, aby wzrastały w przyjaznej atmosferze. Poprzez naszą prace staramy się aby dzieci czuły się u nas jak w drugim domu. Sukcesy naszych wychowanków, zarówno duże, jak i  małe, są przez nas dostrzegane i doceniane.

 

1. Umożliwiamy wszechstronny rozwój dzieci poprzez kompleksową rewalidację (działania edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze). 

Działania:

 • Prowadzenie terapii psychologicznej, logopedycznej, ruchowej, hipoterapii;

 • Prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych i rewalidacyjno – wychowawczych;

 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

 • Prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata

 • Prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych, zajęć z Metody Dobrego Startu, zajęć z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć kynoterapeutycznych

 • Organizowanie wyjazdów o charakterze edukacyjno – terapeutycznym

3. Wspieramy indywidualne zainteresowania i pasje naszych wychowanków.

Działania:

 • Prowadzenie ośrodkowej grupy teatralnej, przygotowywanie przedstawień teatralnych,

 • Organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, ruchowych, przyrodniczych, w formie cykli zajęć/spotkań tematycznych,

 • Uczestnictwo w wyjazdach oraz wycieczkach krajoznawczych.

 • Organizowanie zajęć według Kalendarza Świąt Nietypowych

 

5. Zapewniamy realizację potrzeb psychicznych, emocjonalnych i duchowych wychowanków.

Działania:

 • Cotygodniowa katecheza w ośrodku, systematyczny udział we Mszy Św.

 • Coroczna wizyta Mikołaja w ośrodku,

 • Organizacja obchodów świąt okolicznościowych: wieczerzy wigilijnej, spotkania wielkanocnego.

 • Udział w muzycznych zajęciach grupowych, wspólne muzykowanie i śpiewanie.

 • Wyjazdy okolicznościowe na wystawy, koncerty, przedstawienia, spotkania tematyczne. 

 

7.  Dążymy do pełnego zaangażowania rodziców w życie ośrodka, staramy się współpracować z nimi na zasadach partnerskich.

Działania:

 • Włączanie rodziców w proces edukacyjno – terapeutyczny, poprzez prowadzenie wspólnych rozmów, konsultacji, ustalanie potrzeb indywidualnych dziecka.

 • Rozpoznawanie oraz pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych podopiecznych.

 • Angażowanie rodziców w przygotowywanie spotkań i corocznych imprez integracyjnych, okolicznościowych.

 • Prowadzenie spotkań dla rodziców o charakterze szkoleniowym i informacyjnym.

 • Organizowanie wspólnych wycieczek z rodzicami.

 • Utrzymywanie regularnego kontaktu specjalistów z rodzicami w formie spotkań, rozmów telefonicznych, notesów korespondencji.

2. Uczymy samodzielności, wzajemnej pomocy i współpracy w grupie, przygotowujemy do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości wychowanka.

Działania:

 • Prowadzenie systematycznych zajęć i działań uczących samodzielności, wzajemnej pomocy oraz współpracy w grupie,

 • Nauka wzajemnej pomocy jako elementu stałego podczas codziennych czynności: ubierania, sprzątania, przygotowywania posiłku.

 • Organizowanie wyjazdów i wycieczek edukacyjno – wychowawczych

4.  Włączamy do życia w społeczeństwie. Ośrodek dba o integrację wychowanków ze społecznością lokalną.

 Działania:

 • Uczestnictwo w lokalnych imprezach okolicznościowych.

 • Coroczny udział w „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek”  dla osób   niepełnosprawnych,

 • Prowadzenie ośrodkowej drużyny harcerskiej.

 • Współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi, instytucjami publicznymi.

 • Prowadzenie działań promujących ośrodek w środowisku lokalnym: drukowanie i rozpowszechnianie folderów, zamieszczanie artykułów gazecie lokalnej, prowadzenie strony internetowej placówki, informowanie o najważniejszych wydarzeniach z życia ośrodka.

6. Prowadzimy aktywne zajęcia na łonie natury, pozwalające na lepsze jej poznanie i doświadczenie.

Działania: 

 • Korzystanie z otaczające przyrody w procesie terapeutycznym – Stymulacja polisensoryczna, rozwijanie wiedzy o środowisku, poprzez spacery do lasu, nad rzekę, na łąkę.

 • Organizowanie corocznej imprezy z okazji „Dnia Dziecka” nad zalewem „Czyste” – prowadzenie gier i zabaw na łonie natury.

 • Uczestnictwo w wyjazdach oraz wycieczkach krajoznawczych, promujących ekologię.

 • Organizowanie zajęć poświęconym tematyce zwierząt i umożliwiających kontakt ze zwierzętami. Dokarmianie ptaków w zimie poprzez dbanie o ośrodkowy karmnik, akwarium.

8.  Dążymy do wzbogacania oferty ośrodka o nowe, innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i rehabilitacyjne. Doskonalimy swoje kwalifikacje, umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy.

Działania:

 • Udoskonalanie zaplecza technicznego placówki , modernizacja pomieszczeń dostosowanych do potrzeb wychowanków placówki.

 • Wzbogacanie placówki w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, rekreacyjny, dydaktyczny, rewalidacyjny, multimedialny.

 • Realizacja studiów podyplomowych, rozwijających kompetencje i uprawnienia, udział w szkoleniach, kursach doskonalących kwalifikacje pracowników.

 • Uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Samokształceniowego Logopedów.

9. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków.

  Działania:

 • Nadzór nad odpowiednim stanem technicznym placówki, sprzętów znajdujących się w ośrodku. Utrzymywanie porządku, czystości, przestrzeganie zasad bhp w pomieszczeniach i salach edukacyjnych, dbanie o wystrój przyjazny podopiecznym.

 • Realizacja i ewaluacja programu Profilaktyczno – Wychowawczego w placówce.

 • Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych wychowanków i ich rodzin w ośrodku, zgodnie z rozporządzeniem (RODO).

 • Sprawowanie właściwej opieki podczas zajęć oraz innych aktywności realizowanych poza placówką.

 • Zapewnienie odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa podczas dowozu dzieci do ośrodka.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia