Ogłoszenie

20 kwietnia 2022

LOGOPEDA

W OŚRODKU REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYM

 1. Stanowisko:    logopeda

 2. Termin składania ofert:  31.05.2022 r.

 3. Liczba miejsc pracy: 1

 4. Wymagania:

 1. Wykształcenie: ukończone studia wyższe na kierunku logopedia, oligofrenopedagogika.

 2. Doświadczenie: mile widziane staż pracy bezpośrednio z dziećmi niepełnosprawnymi.

V. Obowiązki/umiejętności:

 1. Przygotowanie stanowiska pracy i sprzętu do terapii;

 2. Współpraca z zespołem terapeutycznym;

 3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości wychowanków ORW;

 4. Konstruowanie indywidualnych programów przy współudziale zespołu specjalistów;

 5. Prowadzenie terapii;

 6. Dokumentowanie pracy merytorycznej wymagane na tym stanowisku;

 7. Aktywne współpracowanie z innymi specjalistami oraz rodzicami wychowanków ORW;

 8. Opracowywanie opinii, sprawozdań, udzielanie wskazówek, instruktaży dla pracowników, rodziców/prawnych opiekunów;

 9. Wspieranie działań edukacyjno – terapeutycznych oraz rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli i terapeutów

 10. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym placówki,

VI. Miejsce i warunki pracy:

 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Laszczynach.

 2. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.

 2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty należy składać do dnia 31.05.2022 r. osobiście w sekretariacie placówki, korespondencyjnie na adres: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, Laszczyny 75A 37-306 Grodzisko Dolne

lub drogą mailową na adres: orewlaszczyny@onet.eu


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Laszczynach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kandydata do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym z siedzibą Laszczyny 75a.

 2. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail:
  iodo@orew.com.pl .

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko logopedy.

 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest :

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku
  z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22
  1 § 1 Kodeksu Pracy,

 • w pozostałym zakresie na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora do momentu rozstrzygnięcia rekrutacji,

 • w przypadku, gdy wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów przyszłych rekrutacji , dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji.

 1. Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa szerszego zakresu danych niż wynikające z art.221 jest dobrowolne.

 2. Państwa dane osobowe będą udostępniane odpowiednim odbiorcom i instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie szerszego zakresu danych nie wynikających z art.22
  1 Kodeksu Pracy.

 4. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.

 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  lub profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia