Procedury bezpieczeństwa

28 maja 2020

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym
w Laszczynach w związku z wystąpieniem COVID-19

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z2020 r., poz. 780),

3) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz.1133),

5) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

§ 1

Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach.

§ 2

Zakres procedury

1. Niniejsza procedura dotyczy:

  1. wszystkich pracowników Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

  2. rodziców (prawnych opiekunów),

  3. wychowanków.

§ 3

Ogólne wytyczne

1. W stanie epidemii, z zajęć indywidualnych prowadzonych przez Ośrodek mogą skorzystać wychowankowie, których rodzice podpiszą deklarację uczestnictwa
w zajęciach oraz przywiozą swoje dziecko własnym transportem lub dziecko zostanie przywiezione transportem zapewnianym prze gminę.

2. Po wejściu do budynku Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy zapewnia możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Każda osoba dorosła (pracownik, rodzic) ma bezwzględny obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem na teren placówki.

3. Do pracy w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Laszczynach mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

4. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

5. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.

6. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

7. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z opracowanym grafikiem.

8. Przed wejściem do Ośrodka każdy pracownik powinien mieć zmierzoną temperaturę ciała po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

9. Zakrywanie ust i nosa przez wychowanków nie jest obowiązkowe w placówce. Pracownicy powinni jednak informować wychowanków o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

10. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony zakrywających usta i nos.

11. Na terenie Ośrodka pracownicy nie powinni nosić pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

12. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

13.Na terenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – stosowne instrukcje. Osoby odpowiedzialne na bieżąco uzupełniają płyn do dezynfekcji.

14. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Laszczynach zapewnia wszystkim pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice.

15. Zakazuje się korzystania z telefonów podczas zajęć.

16. Każdy pracownik jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz korzystania z dostępnych środków ochrony osobistej.

17. Pracownicy unikają organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu i zachowują dystans min. 1,5 m od współpracowników, a także ograniczają do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.

18. W przypadku zaobserwowania podejrzenia objawów choroby u siebie, każdy pracownik natychmiast informuje Dyrektora.

19. Personel kuchenny nie kontaktuje się z wychowankami oraz personelem opiekującym się podopiecznymi.

20. Przy wejściu głównym do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach, umieszczone są w widocznym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

21. Ośrodek wyznacza i wyposaża w środki ochrony i płyn dezynfekujący stosowne pomieszczenie ( pokój izolacji) lub wyznacza obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

22. Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osoby zdrowe).

§ 4

Zasady przyprowadzania oraz odbierania wychowanka

1. Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno posyłać wychowanka do placówki.

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
o zakażenie.

3. Rodzic przed posłaniem dziecka do Ośrodka wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z zajęć ORW w Laszczynach dla dziecka, składając oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz jego opiekunów, a także zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym do badania temperatury ciała dziecka (wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 1)

4. Dziecko może być przywożone i odbierane z Ośrodka tylko przez 1 osobę dorosłą lub przez transport zapewniany przez gminy.

5. Rodzic dezynfekuje dłonie przed wejściem na teren Ośrodka preparatem dezynfekcyjnym umieszczonym przy wejściu do Placówki. Rodzic musi być zdrowy, mieć zakryte usta i nos oraz posiadać ubrane jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce.

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Ośrodka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dopuszcza się przebywanie w holu Ośrodka jednorazowo do 3 rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz Ośrodka do momentu, aż poprzednia osoba opuści Placówkę.

7. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z ośrodka zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

8. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika Ośrodka. Po wejściu do Ośrodka należy udać się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.

9. Pracownik odmawia przyjęcia dziecka do Ośrodka, jeśli zauważy oznaki infekcji/choroby – dziecko nie jest zdrowe.

10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

11. Powyższe regulacje dotyczą również odbioru dziecka z Ośrodka. Pracownik powiadamia rodzica o godzinie odbioru dziecka. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu, utrzymując, co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi. Pracownik Ośrodka prowadzi dziecko do wyjścia, gdzie przekazuje dziecko rodzicowi.

12. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od wychowawców, specjalistów poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

§ 5

Organizacja zajęć w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Laszczynach

1. Jeden wychowanek przebywa w wyznaczonej sali z jednym terapeutą lub niewielkiej grupę z wychowawcą i opiekunem.

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi 4 m2 na 1dziecko i każdego opiekuna.

3. W sali, w której przebywa wychowanek usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są czyszczone i dezynfekowane.

4. Wietrzenie sal odbywa się co najmniej raz na godzinę.

5. Wychowawca, specjalista sprawdza mycie rąk u dzieci, szczególnie po przyjściu do sali, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. Organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji oraz przypomina o zasadach i sam daje przykład.

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka wychowawca terapeuta dokonuje pomiaru temperatury jego ciała za pomocą termometru bezdotykowego i niezwłocznie informuje Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że temperatura przekracza 37,5°C.

7. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Ośrodka, wynoszący min. 1,5 m. Unikają organizowania większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu.

8. Wychowawcy organizują pobyt podopiecznych na świeżym powietrzu na terenie ogrodu ośrodkowego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Jednorazowo na placu zabaw mogą przebywać 2 małe grupy, z zastrzeżeniem, że będą on korzystały z urządzeń zlokalizowanych w różnych miejscach placu zabaw, w sposób uniemożliwiający kontakt dzieci oraz wychowawców.

9. Wychowawca, terapeuta nie organizuje żadnych wyjść z wychowankami poza teren Ośrodka.

10. Na czas stanu epidemii rezygnuje się z leżakowania wychowanków oraz mycia zębów podczas pobytu w Ośrodku.

11. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, wychowawcy/specjaliści kontynuują pracę z wychowankami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 6

Zasady sprzątania oraz dezynfekcji

1. Pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji przeprowadzając dezynfekcję. Ścisłe przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

2. Każda sala jest dezynfekowana przynajmniej raz dziennie, natomiast toalety są dezynfekowane na bieżąco. Sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń Ośrodka odbywa się po opuszczeniu sali/pomieszczenia przez wychowanków.

3. Po każdych zakończonych zajęciach codziennie myte i dezynfekowane są wszystkie zabawki, sprzęty, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty, stoły używane przez dzieci, wg zasad mycia i czyszczenia obowiązujących w placówce. Z każdej sali usuwa się wszelkie zabawki, które są trudne w utrzymaniu czystości np. pluszaki. Przy każdym sprzątaniu należy wietrzyć sale.

4. Codziennie dokonuje się wymiany używanych przez wychowanków ręczników materiałowych na czyste, a zużyte pierze się w temperaturze minimum 60°C. W miarę możliwości stosuje się ręczniki jednorazowe.

5. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia zostają odłożone na swoje miejsce. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.

6. Sprzęt (urządzenia) na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, po każdym korzystaniu z placu zabaw. W przypadku braku takich środków plac zostanie natychmiast zamknięty i zabezpieczony przed używaniem.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane.

8. Wyznaczony pracownik prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników oraz składa stosowne raporty Dyrektorowi. Prowadzi się karty sprzątania i dezynfekcji dla każdej z sal oraz dla placu zabaw, które są wypełniane przez wyznaczonych pracowników Ośrodka przez Dyrektora po wykonaniu prac.

§ 8

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-191

1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), podopieczny jest niezwłocznie izolowany – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami wychowanka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Opiekun, jeśli to możliwe, przeprowadza wychowanka do innej, pustej sali, a sala,
w której przebywał wychowanek z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

8. Wychowanek w izolacji przebywa pod opieką pracownika Ośrodka, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną
i rękawiczki.

9. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 minut sprawdza temperaturę dziecka oraz zapisuje informację na karcie dziecka (wzór karty informacyjnej o stanie zdrowia dziecka – Załącznik nr 2).

10. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem zasad odbierania dziecka.

11.Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, nie przychodzi
do pracy, tylko pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym i informuje dyrektora.

13. W przypadku wystąpienia u pracownika ORW w Laszczynach będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans: minimum 2 m z każdej strony i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach
oraz rodzice/opiekunowie prawni.

3. Niniejsza Procedura obowiązuje od dnia 15.05.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju.

4. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:

1) wzór oświadczenia rodziców – Załącznik nr 1,

2) karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z podejrzeniem zakażenia – Załącznik nr 2.

Facebook

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2017-2022   |  OREW Laszczyny  |  Realizacja: DKAmedia