Get Adobe Flash player

Sale zajęciowe

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

Zajęcia te prowadzone są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim. Jest to praca w zespołach liczących od 2 do 4 wychowanków, która polega na realizowaniu indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych konstruowanych dla każdego wychowanka.

 

 Nasza placówka w ramach tych zajęć dostosowuje swoje oddziaływanie do wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Mogą w nich uczestniczyć osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim od ukończenia 3 roku życia do ukończenia 25 roku życia.  

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu, obcowania z rówieśnikami, poznawania środowiska, doświadczanie bodźców z najbliższego otoczenia.

Wspieramy rozwój naszych uczniów poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy:

- Metoda stymulacji polisensorycznej - Poranny krąg,

- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

- Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,

- Sesja kontaktu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla,

-Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,

- Komunikacja alternatywna i wspomagająca,

- Zajęcia muzyczno- rytmiczne,

- Zajęcia ekspresyjne,

- Zajęcia z żywiołami,

- Zajęcia stymulujące zmysły.

 

Prowadzący terapię nauczyciele to specjaliści  z zakresu oligofrenopedagogiki, pełni empatii i zrozumienia dla potrzeb zarówno  podopiecznych jak i ich rodzin.

 

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wychowankowi ci biorą również udział        w  terapii korekcyjno – kompensacyjnej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej i kynoterapii.

 

Praca z dziećmi odbywa się w ramach następujących zajęć edukacyjnych:

1. Funkcjonowanie w środowisku.

2. Muzyka z rytmiką.

3. Plastyka.

4. Technika.

5. Wychowanie fizyczne.

6. Religia.

 

Z wychowankami pracujemy metodami:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 •  Metoda Dobrego Startu
 •  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 •  Program Aktywności „Świadomość  Ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knillów.
 • Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 •  Komunikacja alternatywna
 •  Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 • Logorytmika
 •  Pedagogika zabawy
 •  Muzykoterapia
 •  Techniki relaksacyjne
 • Arteterapia

 

Celem zajęć  jest stymulowanie właściwości intelektualnych i osobowościowych wychowanków oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju na miarę ich  indywidualnych możliwości. Korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, kompensowanie braków w rozwoju, tworzenie warunków do uzyskiwania przez wychowanków najprostszych wiadomości o przyrodzie                      i środowisku społecznym, tworzenie warunków do adaptacji społecznej, rozwijanie umiejętności samoobsługowych  i komunikacyjnych.